Vanliga frågor

Maker Tour – Mot nya höjder riktar sig främst till dig som lärare i Kronoberg, Gävleborg och Vimmerby inom naturvetenskap, teknik och matematik i årskurs 4–9. Det går däremot utmärkt att arbeta ämnesövergripande och anpassa materialet från förskoleklass upp till gymnasium.

Varje termin släpps två utmaningar på ett specifikt tema. När du och din klass arbetat med utmaningarna är det dags att reflektera över arbetet. Om ni arbetat med alla utmaningar är ni garanterade en belöning. Har ni gjort några utmaningar har ni chans till belöning. Dessutom får du och din klass möjlighet att boka Makerbussen och ta del av unika utställningar och aktiviteter anpassade efter aktuellt tema.

Utmaningarna är utformade att främst passa elever i årskurs 4–9. Det är upp till dig som pedagog att göra anpassningar utifrån dina elevers behov och förkunskaper. Utmaningarna går att anpassa från förskoleklass upp till gymnasium.

De klasser som arbetat med alla utmaningar och reflekterat över dessa är garanterade en terminsbelöning. De klasser som gjort några utmaningar och reflekterat över dessa har chans till belöning. I första hand riktar sig terminsbelöningen till årskurs 4–9.

Din klass behöver vara anmäld i Maker Tour – Mot nya höjder.

Din klass behöver vara anmäld i Maker Tour – Mot nya höjder.

Ja, alla våra utmaningar är direkt kopplade till läroplanen. Längst bak i varje utmaning hittar du de delar som berörs. 

Utmaningarna innehåller flera praktiska moment som genomförs på en eller vanligtvis flera lektioner. Varje utmaning består av olika avsnitt med inledande texter som introducerar ämnet och vad som ska experimenteras med.

Ja, skolan ansvarar för att köpa in och bekosta materialet som används i utmaningarna. AV-Media i Kronoberg lånar också ut en del teknik kostnadsfritt under några veckor. I vissa fall kan utmaningarna innehålla material som Maker Tour – Mot nya höjder kan bistå med under aktiv period.

Med fördel undervisar du i naturvetenskap, teknik eller matematik. Men det går utmärkt att arbeta med Maker Tour – Mot nya höjder i ett arbetslag då flera utmaningar berör andra ämnen. Vi förespråkar att arbeta ämnesövergripande!

Reflektionsformulären finns till för vår statistik och uppföljning och är en viktig del i Maker Tour – Mot nya höjder. Resultatet används i forskningssyfte för att säkerställa att konceptet verkligen ökar elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Samtidigt får vi in värdefull information så att vi hela tiden kan förbättra och anpassa våra utmaningar.

För att säkra framtidens kompetensförsörjning! Idag är efterfrågan stor på kunskap inom ämnena och behovet väntas bli större i framtiden. Samtidigt är söktrycket lågt på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasienivå. Maker Tour – Mot nya höjder är ett sätt att möta marknadens behov och säkra länets kompetensförsörjning.

För att kunna ta tillvara på elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Tillsammans ger vi elever fortsatta studiemöjligheter inom ämnena och visar upp faktiska företag som potentiella, framtida arbetsgivare. Maker Tour – Mot nya höjder knyter samman akademi, skola och näringsliv och för att tillsammans säkra framtidens kompetensförsörjning.

Kärnan i entreprenöriellt lärande är att undervisningen ska bli mer verklig och meningsfull då den pågår, inte bara en väntan på att nyttan kommer sen. Om ett skolämne eller ämnesövergripande tema förankras i ett arbetsliv blir lärandet fördjupat och närvarande. Enligt Skolverket handlar det bland annat om att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling, utveckla nyfikenhet, kreativitet och samarbetsförmåga. Utmaningar och problemlösning är en stor del av Maker Tour – Mot nya höjders utmaningar.

En följeforskningsgrupp från Linnéuniversitetet följer och utvärderar kontinuerligt Maker Tour – Mot nya höjders insatser. Kontakta oss för att få reda på mer om följeforskning och ta del av rapporter.